Venue & Access

Venue

Keio Plaza Hotel Tokyo
2-2-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, 160-8330 Japan
Tel:+81 3 3344 0111

Access

Access to Keio Plaza Hotel Tokyo

Location Map by train

Location Map by train